مدیریت پروژه

مدیریت پروژه

مدیریت پروژه

رضایتمندی مشتری در اولویت کاری شرکت مهندسی آتی صنعت است. بر این اساس این شرکت دارای تیم مدیریت پروژه حرفه ای است که خدمات زیر را ارائه می نماید:

- برنامه ریزی و سازماندهی کلیه منابع و فعالیت ها

- مدیریت و زمانبندی پروژه

- تخمین هزینه های پروژه و کاهش آنها

- مدیریت ریسک و دخل و خرج پروژه ها

- تهیه گزارشات و مدارک مربوطه

با خدمات دیگر آتی صنعت زیست تجهیز آشنا شویم