انجام تست ( SAT )

خرید و تامین تجهیزات

انجام تست ( SAT )

Site Acceptance Test

تمامی تست ها در کاخانه شرکت آتی صنعت و در حضور مشتری، جهت اطمینان مصرف کننده از عملکرد سیستم انجام می شود. همچنین مصرف کنندگان می توانند نظرات خود را با مهندسین شرکت در میان بگذارد.

با خدمات دیگر آتی صنعت زیست تجهیز آشنا شویم