انجام تست کارخانه ای FAT

انجام تست کارخانه ای FAT

انجام تست کارخانه ای FAT

Factory Acceptance Test

 Pre FAT Test

شرکت آتی صنعت قادر به انجام مرحله پیش راه اندازی (Pre FAT )  پروژه ها در کارخانه است.

مرحله پیش راه اندازی یکی از مهمترین حلقه های فعالیت و همچنین آخرین فعالیت در انجام یک پروژه بصورت EPC است. هدف از این تست ها اطمینان مهندسین شرکت در عملکرد صحیح سیستم می باشد. تا تجهیزاتی بدون نقص به مشتری تحویل داده شود. 

FAT Test

تمامی تست ها در حضور مشتری و در کاخانه ایشان انجام و تجهیزات مورد نظر با شرایط موجود در کارخانه مشتری هماهنگ سازی می گردد.

با خدمات دیگر آتی صنعت زیست تجهیز آشنا شویم